Obchodní podmínky

Pro nákup v internetové síti Spolmont-eshop sídlem Jiráskova 381, Vsetín, 755 01, IČ: 64084990, jsou platné následující obchodní podmínky, které upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím: obchodní podmínky jsou vymezeny a platné dle právního řádu v ČR.


Obchodní podmínky jsou vymezeny následujícími body : VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

A. Objednávkový a smluvní vztah

Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je realizován prostřednictvím internetového prodeje ( internetového obchodu ) eshop. Internetový obchod je provozován na stránkách www.spolmont-eshop.cz.

Podmínkou nákupu je registrace Kupujícího prostřednictvím vyplněného formuláře a to přijetím přiděleného vygenerovaného hesla pro vstup do internetového obchodu. Přihlášením po uvedeným heslem zájemce získává právo nakupovat o tomto internetovém obchodě a bude získávat celou řadu výhod závisejících na jeho obratu a četnosti nákupu.

Vlastní obchod je uskutečněn okamžikem potvrzení objednávkového formuláře , který kupující obdrží na základě odeslané objednávky od provozovatele internetového obchodu. Vaše objednávka bude upřesněna a bude vám sdělen termín dodání a případné doplňující podmínky dle charakteru a objemu vaší objednávky Dnem potvrzení je uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím.

 


B. Ceny uvedené v internetovém obchodě 

Ceny za zboží jsou uvedeny u jednotlivých položek sortimentu zboží , ceny jsou bez DPH a cena uvedená u položky je platná k datu sjednání obchodu (potvrzení objednávky ). V případě změny ceny prodávajícím má právo kupující od obchodu ustoupit a prodávající má povinnost vrátit případnou zaplacenou cenu do 10 dnů od odstoupení. Uvedená ustanovení jsou platná v případě , že se smluvní strany nedodanou na změně ceny .

 


C. Platební podmínky 

Ceny za zboží včetně DPH jsou hrazeny převodem na účet prodávajícího nebo v hotovosti v případě dohodnutého osobního odběru zboží proti. V případě, že není cena zboží uhrazena v termínu do 9 dnů ode dne uzavření obchodní smlouvy (viz. bod. A / obchodních podmínek ) je prodávající od obchodu oprávněn jednostranně odstoupit , tuto skutečnost sdělí ´neprodleně Kupujícímu e-mailem.


Uvedená lhůta platí adekvátně i pro případy platby u přepravce při převzetí zboží

 


D. Odstoupení od smlouvy 

Na straně kupujícího v případě, že zboží nebude dodáno do 9-ti dnů pokud se smluvní strany nedohodnu jinak. V takovém případě, se zavazuje prodávající vrátit případnou zaplacenou kupní cenu nebo její uhrazenou část do 10 dnů na účet kupujícího.


Na straně prodávajícího v případě , že objednané zboží již není Prodávajícím dodáváno (bylo vyřazeno ze sortimentu, nebo pokud se výrazně změnila cena tohoto zboží. V takovém případě, se zavazuje prodávající vrátit případnou zaplacenou kupní cenu nebo její uhrazenou část do 10 dnů na účet kupujícího.


Prodávající si rovněž vyhrazuje právo zrušení kupní smlouvy a to v případě zcela zjevné tiskové chyby mající vztah na cenu nebo popis zboží.

 


E. Místo plnění ( vydodání zboží )

Místo plnění je uvedeno na potvrzení objednávky dle povahy a objemu zboží. Zpravidla jde o doručení prostřednictvím přepravní služby , která dodá zboží na místo uvedené v objednávce , převzetím od tzv. „prvního přepravce“ je prokazatelně zboží předáno a prodávající dále za zboží neručí. Může být dohodnuto i osobní převzetí zboží v provozovně prodávajícího ve Vsetíně . Veškeré informace budou obsahem potvrzení objednávky. V takovém případě se jedná o řádně doručené zboží , které je kupující povinen převzít. Odmítne-li zboží převzít , je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy a účtovat kupujícímu náklady prokazatelně spojené s cenu přepravy , případně vyskladněním zboží , nejméně však 25 % hodnoty zboží bez DPH.


V případě, že prodávající nedodá všechny druhy objednaného zboží v rámci jedné objednávky , dohodne s kupujícím písemně termín dodání chybějícího zboží nebo jeho části , při nedodání zbývajícího zboží v dohodnutém termínu má Kupující právo od kupní smlouvy odstoupit za adekvátních shora uvedených smluvních podmínek .

 


F. Cena dopravy 

Cena dopravy bude připočtena k ceně objednávky a to ve výši 149,-Kč bez DPH. ( Platí pro zboží do 31,5 KG  a splňující rozměrové limity přepravce (DPD)   V případě že bude zboží po zabalení přesahovat nejdelší stranou délkou 150 cm nebo součet obvodu a délky zásilky přesáhnou 300 cm bude pro tuto zásilku zvolena náhradní doprava.

O ceně náhradní dopravy bude zákazník dopředu informován. Před odesláním zboží musí mít prodejce souhlas zákazníka se změnou ceny. (Stačí telefonicky)


G. Záruka , reklamace a odpovědnost za vady 

Prodávající bere na zřetel pouze reklamace uplatněné při převzetí zboží , u přepravce je třeba vyplnit protokol o poškození zboží aby bylo možno zboží reklamovat. K později vzneseným reklamacím nebere prodávající zřetel.


Záruka je poskytnuta v délce 12 měsíců , záruka se netýká běžného opotřebení zboží dle povahy jeho určení popřípadě zboží , které bude užíváno v rozporu s dodaným návodem nebo obecně platnými podmínkami pro užívání s stejného druhu zboží. Na skryté vady , které se neprojeví k datu převzetí zboží od prodávajícího je platná jen záruka uplatněná písemně a to reklamační lhůtě , Prodávající a kupující se v takovém případě dohodne o optimálním postupu výměny nebo opravy zboží v návaznosti na druha povahu dodaného zboží a jeho užívání.


Lhůta pro posouzení reklamovaných vad Prodávajícím je 30 dnů ode dne předání / doručení reklamovaného zboží prodávajíc společně se zápisem o reklamaci. O výsledku reklamace se zavazuje prodávající kupujícího písemně informovat.

Zboží vracíme na adresu: SPOLMONT s.r.o. , Jiráskova 381, Vsetín 75501 

Cenu dopravy při reklamaci nebo vrácení zboží hradí kupující.

 


H. Nároky z vad zboží 

Povinnost odstranění vad prodávajícím vzniká u zboží dodaného z vadami ve lhůtě do 30-ti dnů, nebo jiné přiměřené lhůtě a to volbou dodáním nového zboží nebo opravou .


Neodstraní-li prodávající vady zboží nebo nedodá-li náhradní boží, může kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit, jestliže upozorní prodávajícího na úmysl odstoupit od smlouvy v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Zvolený nárok nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit. Obě smluvní strany se rovněž mohou dohodnut na přiměřené slevě z kupní ceny dodaného zboží .


Při dodání náhradního zboží je prodávající oprávněn požadovat, aby mu kupující vrátil vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno. Účinky odstoupení od smlouvy nevzniknou nebo zaniknou, jestliže kupující nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel.

 


I. Okolnosti vylučující odpovědnost 

Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat a které způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, je prodávající oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala. O výskytu překážky je prodávající povinen informovat kupujícího.

 


J. Ostatní ustanovení 

Smluvní stany mezi kupujícím a prodávajícím se řídí obchodním řádem České republiky v platném znění. Je-li kupujícím podnikatel , řídí se neupravené smluvní vztahy Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., v platném znění . Občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele pak je-li kupujícím spotřebitel