Obchodní podmínky

Pro nákup v internetové síti Spolmont-eshop sídlem Jiráskova 381, Vsetín, 755 01, IČ: 64084990, jsou platné následující obchodní podmínky, které upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím: obchodní podmínky jsou vymezeny a platné dle právního řádu v ČR.


Obchodní podmínky jsou vymezeny následujícími body : VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

A. Objednávkový a smluvní vztah

Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je realizován prostřednictvím internetového prodeje ( internetového obchodu ) eshop. Internetový obchod je provozován na stránkách www.spolmont-eshop.cz.

Podmínkou nákupu je registrace Kupujícího prostřednictvím vyplněného formuláře a to přijetím přiděleného vygenerovaného hesla pro vstup do internetového obchodu. Přihlášením po uvedeným heslem zájemce získává právo nakupovat o tomto internetovém obchodě a bude získávat celou řadu výhod závisejících na jeho obratu a četnosti nákupu.

Vlastní obchod je uskutečněn okamžikem potvrzení objednávkového formuláře , který kupující obdrží na základě odeslané objednávky od provozovatele internetového obchodu. Vaše objednávka bude upřesněna a bude vám sdělen termín dodání a případné doplňující podmínky dle charakteru a objemu vaší objednávky Dnem potvrzení je uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím.

 


B. Ceny uvedené v internetovém obchodě 

Ceny za zboží jsou uvedeny u jednotlivých položek sortimentu zboží , ceny jsou bez DPH a cena uvedená u položky je platná k datu sjednání obchodu (potvrzení objednávky ). V případě změny ceny prodávajícím má právo kupující od obchodu ustoupit a prodávající má povinnost vrátit případnou zaplacenou cenu do 10 dnů od odstoupení. Uvedená ustanovení jsou platná v případě , že se smluvní strany nedodanou na změně ceny .

 


C. Platební podmínky 

Ceny za zboží včetně DPH jsou hrazeny převodem na účet prodávajícího nebo v hotovosti v případě dohodnutého osobního odběru zboží proti. V případě, že není cena zboží uhrazena v termínu do 9 dnů ode dne uzavření obchodní smlouvy (viz. bod. A / obchodních podmínek ) je prodávající od obchodu oprávněn jednostranně odstoupit , tuto skutečnost sdělí ´neprodleně Kupujícímu e-mailem.


Uvedená lhůta platí adekvátně i pro případy platby u přepravce při převzetí zboží

 


D. Odstoupení od smlouvy 

Na straně kupujícího v případě, že zboží nebude dodáno do 9-ti dnů pokud se smluvní strany nedohodnu jinak. V takovém případě, se zavazuje prodávající vrátit případnou zaplacenou kupní cenu nebo její uhrazenou část do 10 dnů na účet kupujícího.


Na straně prodávajícího v případě , že objednané zboží již není Prodávajícím dodáváno (bylo vyřazeno ze sortimentu, nebo pokud se výrazně změnila cena tohoto zboží. V takovém případě, se zavazuje prodávající vrátit případnou zaplacenou kupní cenu nebo její uhrazenou část do 10 dnů na účet kupujícího.


Prodávající si rovněž vyhrazuje právo zrušení kupní smlouvy a to v případě zcela zjevné tiskové chyby mající vztah na cenu nebo popis zboží.

 


E. Místo plnění ( vydodání zboží )

Místo plnění je uvedeno na potvrzení objednávky dle povahy a objemu zboží. Zpravidla jde o doručení prostřednictvím přepravní služby , která dodá zboží na místo uvedené v objednávce , převzetím od tzv. „prvního přepravce“ je prokazatelně zboží předáno a prodávající dále za zboží neručí. Může být dohodnuto i osobní převzetí zboží v provozovně prodávajícího ve Vsetíně . Veškeré informace budou obsahem potvrzení objednávky. V takovém případě se jedná o řádně doručené zboží , které je kupující povinen převzít. Odmítne-li zboží převzít , je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy a účtovat kupujícímu náklady prokazatelně spojené s cenu přepravy , případně vyskladněním zboží , nejméně však 25 % hodnoty zboží bez DPH.


V případě, že prodávající nedodá všechny druhy objednaného zboží v rámci jedné objednávky , dohodne s kupujícím písemně termín dodání chybějícího zboží nebo jeho části , při nedodání zbývajícího zboží v dohodnutém termínu má Kupující právo od kupní smlouvy odstoupit za adekvátních shora uvedených smluvních podmínek .

 


F. Cena dopravy 

Cena dopravy bude připočtena k ceně objednávky a to ve výši 140,-Kč bez DPH. ( Platí pro zboží do 49KG  a splňující rozměrové limity přepravce (ppl) )  V případě že bude zboží po zabalení přesahovat nejdelší stranou délkou 150 cm nebo součet obvodu a délky zásilky přesáhnou 300 cm bude pro tuto zásilku zvolena náhradní doprava.

O ceně náhradní dopravy bude zákazník dopředu informován. Před odesláním zboží musí mít prodejce souhlas zákazníka se změnou ceny. (Stačí telefonicky)


G. Záruka , reklamace a odpovědnost za vady 

Prodávající bere na zřetel pouze reklamace uplatněné při převzetí zboží , u přepravce je třeba vyplnit protokol o poškození zboží aby bylo možno zboží reklamovat. K později vzneseným reklamacím nebere prodávající zřetel.


Záruka je poskytnuta v délce 12 měsíců , záruka se netýká běžného opotřebení zboží dle povahy jeho určení popřípadě zboží , které bude užíváno v rozporu s dodaným návodem nebo obecně platnými podmínkami pro užívání s stejného druhu zboží. Na skryté vady , které se neprojeví k datu převzetí zboží od prodávajícího je platná jen záruka uplatněná písemně a to reklamační lhůtě , Prodávající a kupující se v takovém případě dohodne o optimálním postupu výměny nebo opravy zboží v návaznosti na druha povahu dodaného zboží a jeho užívání.


Lhůta pro posouzení reklamovaných vad Prodávajícím je 30 dnů ode dne předání / doručení reklamovaného zboží prodávajíc společně se zápisem o reklamaci. O výsledku reklamace se zavazuje prodávající kupujícího písemně informovat.

 


H. Nároky z vad zboží 

Povinnost odstranění vad prodávajícím vzniká u zboží dodaného z vadami ve lhůtě do 30-ti dnů, nebo jiné přiměřené lhůtě a to volbou dodáním nového zboží nebo opravou .


Neodstraní-li prodávající vady zboží nebo nedodá-li náhradní boží, může kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit, jestliže upozorní prodávajícího na úmysl odstoupit od smlouvy v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Zvolený nárok nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit. Obě smluvní strany se rovněž mohou dohodnut na přiměřené slevě z kupní ceny dodaného zboží .


Při dodání náhradního zboží je prodávající oprávněn požadovat, aby mu kupující vrátil vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno. Účinky odstoupení od smlouvy nevzniknou nebo zaniknou, jestliže kupující nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel.

 


I. Okolnosti vylučující odpovědnost 

Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat a které způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, je prodávající oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala. O výskytu překážky je prodávající povinen informovat kupujícího.

 


J. Ostatní ustanovení 

Smluvní stany mezi kupujícím a prodávajícím se řídí obchodním řádem České republiky v platném znění. Je-li kupujícím podnikatel , řídí se neupravené smluvní vztahy Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., v platném znění . Občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele pak je-li kupujícím spotřebitel

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení